NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE NDB
vydávaná
HISTORISCHE KOMMISSION
při
BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
 

 Kontakt a impresum

Úkoly a cíle

Pokyny pro autory

Vzorový článek

Svazky

Redakce a oddělení

Autoři a spolupracovníci


Biografický portál

Německá biografie
ADB / NDB


Seznam zkratek


 
Další literatura

Dodatky a opravy

Historicko-biografické odkazy

Aktuality


d   en   es   pl   


Pokyny pro vyhotovení příspěvku pro NDB

 

Neue Deutsche Biographie (Nová německá biografie / NDB) informuje v krátkých výstižných článcích o významných zemřelých osobnostech německého jazykového a kulturního prostoru od raného středověku do současnosti. Zachyceny jsou osobnosti, které svými výkony významně ovlivnily politický, sociální, vědecký či náboženský vývoj společnosti. Všechny články jsou vědecky fundovanými originálními příspěvky založenými na nejnovějším stavu bádání.

 

Obecné: Aby bylo možno dodržet dvouleté intervaly mezi vydáními i počet 850 článků na svazek, o  který redakce usiluje, prosíme autory, aby smlouvu při přijetí nabídky poslali obratem zpět a kompletně vyplněnou. Jejím podpisem autor souhlasí s pokyny NDB. Pokud se redakci nedostane plynulé odpovědi či pokud není reagováno na upomínky při překročení termínu odevzdání, může redakce pověřit jiného autora. Prosíme, aby byly dodržovány aktuální ujednání o termínu odevzdání i rozsahu textu, který podléhá přísným omezením. Jestliže se ve výjimečných případech nelze vyhnout překročení termínu odevzdání či rozsahu článku, může dojít k změnám jen po včasné dohodě s redakcí.

 

Technické: Redakce prosí, aby byly texty článků zasílány pokud možno prostřednictvím emailu. I DVD, CD a diskety lze zpracovat. V každém případě by na médiu mělo být uvedeno jméno souboru a program, ve kterém je text zpracován; momentálně jsou nejvhodnější texty v MS-Word 7.0. Prosíme též autory, aby se vyvarovali dělení, číslování stran, hlaviček i zvláštnímu formátování. Pokud je nutno dbát na speciální znaky, je žádoucí též strojopis, příp. výtisk. Strojopis je nutno dodat jednostranně s dvouřádkovým odstupem. V textu uvedená jména rodinných příslušníků, autorů, vydavatelů i umělců v soupisu děl, literatury či portrétů není vhodné zkracovat. Zkratky a formální úprava budou v redakci přizpůsobeny jednotným pravidlům. Redakce si vyhrazuje právo zkrátit text při překročení domluveného rozsahu. Zásadní změny, příp. doplnění budou provedeny po dohodě s autorem. Pokud však nedojde ke shodě, není redakce povinna článek otisknout. Formálně se mají texty orientovat podle přiloženého vzorového článku.

 

Autor před tiskem obdrží výtisk svého článku, který je nutno po korekturách nejpozději do tří týdnů zaslat redakci. Nejsou-li v tomto období vzneseny námitky, je upravená verze považována za schválenou. Korekturní tisk není zasílán. Honorář činí 0,50 euro za řádek, maximálně však 50 euro za článek. Honorováním získává Historická komise veškerá práva k článku, včetně jeho elektronické podoby a publikování. Vydavatel a redakce nesou zodpovědnost za celé dílo, autoři pak za jednotlivé články.

 

Struktura článku:

1.   Celé jméno s vyznačením domácké formy, povolání, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, místo pohřbu a náboženské vyznání.

2.    Údaje o rodině.

3.    Životopis, výkony a kritické ocenění přínosu.

4.    Členství, pocty a vyznamenání.

5.    Dílo.

6.    Prameny a literatura; pozůstalost.

7.    Portrét.

8.    Celé jméno autora

 

Ad 1.: U jména prosí redakce, aby byly uvedeny veškeré varianty, příp. i pseudonymy, rodná, umělecká a řeholní jména. Označení zaměstnání by mělo zohlednit tu oblast činnosti, která byla pro zařazení do NDB směrodatná (např. Zoolog místo člen představenstva Kabinetu naturálií)

 

Ad 2.: U rodinných údajů mají být uvedena jména, životní data i zaměstnání rodičů, prarodičů, životních partnerů, tchána, tchyně či dětí. Žádoucí jsou i informace o veřejně činných příbuzných, jakož i k tomu odpovídající literatura. Jestliže není možno odpovídající informace vypátrat, prosíme, aby o tom byla redakce včas informována, a tak mohla započít vlastní rešeršní činnost.

Informace o žijících příbuzných jsou, zejména kvůli omezujícím ustanovením zákona na ochranu dat, vítány.

 

Ad 3.: V životopise lze zmínit ty osoby, jež měly na osobnost, jíž se zabýváme, intenzivní vliv.

Je na autorovi, zda spojí ocenění díla s životopisem či – což je častější – ho připojí na závěr. Text by měl v každém případě vyjádřit, jaký význam měla zpracovávaná osobnost na poli svého působení a na jeho další vývoj a jak byla posuzována svými současníky, příp. následovníky. Je vhodné uvést mimopracovní výkony, pokud jsou zásadní či charakteristické, stejně jako členství, ocenění a vyznamenání.

Redakce prosí o krátké, jasné a pokud možno obecně srozumitelné formulace v gramaticky kompletních větách.

 

Ad. 5.: Je na autorovi, zda hlavní díla zcela či částečně kriticky zpracuje v rámci textu. Další důležité tituly, případně i jejich první a poslední vydání, jakož i překlady do jiných jazyků, by měla obsahovat část věnovaná dílu. Protože články NDB nenabízí kompletní seznam děl, nýbrž pouze jejich kriticky zpracovaný výběr, prosí redakce autory o odkazy na již publikovaná zpracování děl (a to i nekompletní).

 

Ad. 6: V kritickém výběru je rovněž vhodné zachytit vědeckou literaturu, jakož i delší nekrology. V každém případě by měly být uvedeny přístupné bibliografie. Na počátku části věnující se literatuře je uveden případný svazek ADB, zbývající publikace následují v chronologickém pořadí. Jako poslední jsou uvedeny biografické a bibliografické slovníky a encyklopedie. Práce téhož autora by měly být uvedeny za sebou. U statí v časopisech a sbornících je nutno uvést jméno autora, přesný titul, číslo svazku, ročník a rozsah. Je vhodné rovněž zmínit vydané prameny a pozůstalosti a místo jejich uložení. Při vlastním studiu v archivu je nutno uvést příslušný archiv. 

 

Ad 7.: Dle možností je vhodné rovněž uvést portréty (malby, kresby, rytiny, plastiky, náhrobní kameny, pomníky, medaile, fotografie atd.) se jménem umělce, rokem vzniku a dnešním místem uložení. Pokud jsou portréty otištěny v pracích, které jsou uvedeny v oddílu literatury či díla, je vhodné toto vyznačit u příslušného díla písmenem (P).

 
Stav:
květen 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Redakce


Německá verze        Anglická verze         Španělská verzePřeloženo: Jitka Hričková
Vytvořeno: 14.9.2011
Poslední aktualizace: 14.9.2011


Doporučená citace: Neue Deutsche Biographie - Pokyny pro vyhotovení příspěvku pro NDB, Verze září 2011: http://www.ndb.badw.de/ndb_pokyny.htm


Zpět na začátek

Zpět na úvod

Zpět na stránky Historické komise

Zpět na stránky Akademie


Copyright (C) 2011 Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Deutsche Biographie, Alfons-Goppel-Str. 11, D - 80539 München.